top
left
section1section2
section3
section4

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 (เคมี)

แหล่งอาหารของโลก
ตอน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)
อาจารย์ วิมลศรี รื่นบุญ
มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1
ตอน โครงสร้างอะตอม
อาจารย์ ถนอมจิตต์ เสนมา
มหัศจรรย์แห่งอะตอม 2
ตอน วิวัฒนาการ การสร้างตารางธาตุ
อาจารย์ บุญรอด วงษ์สวาท
มหัศจรรย์แห่งอะตอม 3
ตอน พันธะเคมี
อาจารย์ ถนอมจิตต์ เสนมา
คลื่นหรรษา
ตอนที่ 1 องค์ประกอบของคลื่นและอัตราเร็วของคลื่น
อาจารย์ ดิลก อุทะนุด
คลื่นหรรษา
ตอนที่ 2 สมบัติของคลื่น
อาจารย์ ดิลก อุทะนุด
มหัศจรรย์แห่งการหมุน 1
ตอน การเคลื่อนที่ลงกลมกับการหมุน
อาจารย์ พิพัฒน์ คงทอง
มหัศจรรย์แห่งการหมุน 2
ตอน การเคลื่อนที่แบบการหมุน
อาจารย์ ราม ติวารี
สายสัมพันธ์ไฟฟ้า แม่เหล็ก
อาจารย์ สุชาดา เสดวรรณา
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ
ตอน การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
อาจารย์ วิมลศรี รื่นบุญ , อาจารย์ อารียา บุญทวีคูณ , อาจารย์ บุญรอด วงษ์สวาท , อาจารย์ ราม ติวารี
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ
ตอน การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
อาจารย์ วิมลศรี รื่นบุญ , อาจารย์ อารียา บุญทวีคูณ , อาจารย์ บุญรอด วงษ์สวาท , อาจารย์ ราม ติวารี
นาโนจิ๋วแต่แจ๋ว
ตอน นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ
อาจารย์ ราม ติวารี
การเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ โดยครูฟิสิกส์ ร่วมกับนักปราชญ์ท้องถิ่น (เครื่องเสียงโบราณ)
ตอน สุนทรียแห่งฟิสิกส์
 
มหัศจรรย์แห่งการขนถ่ายสารในเซลล์
ตอน การส่งเสียงสารผ่านเซลล์
อาจารย์ อารียา บุญทวีคูณ
   
   
   

 

 

พลศึกษา สุขศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะศึกษา การงาน อาชีพ เทคโนโลยี