วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4
เรื่องห่วงโซ่อาหาร จำนวน10ข้อ
โดย ชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ โรงเรียน.กัลยาณวัตร
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
จากแผนภาพให้ตอบคำถาม ข้อ 1 - 5 ผู้บริโภคอันดับ 2 คือข้อใด
      
   หนอน
   แมลง
   กบ
   งู

ข้อที่ 2)
ผู้บริโภค Top Consumer คือ
   แมลง
   กบ
   งู
   คน

ข้อที่ 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างกบกับแมลงเป็นแบบ
   ภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกัน
   ภาวะพึ่งพา
   ภาวะการแข่งขัน
   ภาวะการล่าเหยื่อ

ข้อที่ 4)
ผู้บิโภคที่เป็น Herbivore คือ
   งู
   หนอน
   แมลง
   คน

ข้อที่ 5)
งู จัดเป็นผู้บริโภคประเภทใด
   Herbivore
   Carnivore
   Omnivore
   Scarvenger

ข้อที่ 6)
จากแผนภาพให้ตอบคำถามข้อ 6-8 สิ่งมีชีวิตที่จะให้พลังงานศักย์พวกแรก คือ
      
   ตั๊กแตน
   คน
   ต้นข้าว
   กบ

ข้อที่ 7)
ถ้าหากไม่มีตั๊กแตน สิ่งที่จะเกิดตามมา คือ
   งูสูญพันธุ์
   ต้นข้าวเพิ่มปริมาณมากขึ้น
   คนขาดพลังงาน
   ปริมาณกบลดลง

ข้อที่ 8)
กบ เป็นผู้บริโภคอยู่ในฐานะ
   ผู้ล่า
   เหยื่อ
   ผู้ล่าและเหยื่อ
   ต้นกำเนิอพลังงาน

ข้อที่ 9)
องค์ประกอบโครงสร้างสำคัญปิรามิดห่วงโซ่อาหาร
   พลังงาน
   ผู้ผลิต
   ผู้บริโภคอันดับแรก
   ผู้บริโภคอันดับสุดท้าย

ข้อที่ 10)
ระบบนิเวศแบบใดที่สมดุลที่สุด
   ชายฝั่งทะเล
   แหล่งน้ำจืด
   แบบป่าดิบชื้นที่ห่วงโซ่อาหารยาว
   แบบป่าดิบชื้นที่มีสายใยอาหารซับซ้อน