วิชาชีววิทยา ช่วงชั้นที่ 4
เรื่อง ระบบประสาท จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูไพรวัน ชื่นวรรณูปถัมภ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง
   สมอง
   ไขสันหลัง
   เส้นประสาทสมอง
   ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 2)
ส่วนใดของเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์
   Axon
   Dendrite
   Cell body
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
เยื่อไมอีลิน กำเนิดจากส่วนใด
   เยื่อหุ้มเซลล์ประสาท
   เยื่อหุ้มแอกซอน
   เยื่อหุ้มเซลล์ชวันน์
   เยื่อหุ้มเดนไดรต์

ข้อที่ 4)
ข้อใดทำให้กระแสประสาทเคลื่อนที่ทิศทางเดียว
   Node of Ranvien
   Myelinated nerve fiber
   Schwann cell
   Synape

ข้อที่ 5)
เซลล์ประสาทชนิดใดทำหน้าที่นำคำสั่ง
   Unipolar
   Bipolar
   Multipolar
   ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 6)
สารสื่อประสาทสร้างจากโครงสร้างใด
   เดนไดรต์
   แอกซอน
   เซลล์ชวันน์
   เยื่อไมอีลิน

ข้อที่ 7)
น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังมีตำแหน่งอยู่ที่ใด
   ระหว่างเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกกับชั้นกลาง
   ระหว่างเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางกับชั้นใน
   หล่อเลี้ยงอยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นนอก
   หล่อเลี้ยงอยู่ใต้ศีรษะ

ข้อที่ 8)
ซีรีบรัมส่วนใใดที่บอกหน้าที่ไม่ถูกต้อง
   Frontal Lobe ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบ
   Parietal Lobe รับสัมผัสความเจ็บปวด
   Temporal Lobe เป็นศูนย์การได้ยินและดมกลิ่น
   Occipital Lobe เป็นศูนย์การมองเห็น

ข้อที่ 9)
เส้นประสาทสมองแบ่งเป็นประเภทใดบ้าง
   รับความรู้สึก
   สั่งการ
   แบบผสม
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ส่วนของสมองและไขสันหลังที่มีสีเทาเป็นที่อยู่ของอะไร
   ตัวเซลล์ประสาท
   ใยประสาทเดนไดรต์ที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม
   ใยประสาทแอกซอนที่ไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม
   ใยประสาทแอกซอนที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม